Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Пољоприведно-ветеринарска школа школује ђаке следећих образовних профила:

 • Економија, право и администрација

Смер: економски техничар

 • Пољопривреда, производња и прерада хране

Смер: ветеринарски техничар

             пољопривредни произвођач

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

На овом смеру ученици се упознају са економском теоријом која проучава пословање привредних и ванпривредних субјеката, стичу се знања и вештине праћења и евидентирања имовине, вођења службене коресподенције, управљања и руковођења предузећем, обављање маркетиншких и статистичих послова.

У току школовања ученици похађају блок наставу из рачуноводства, на којој се ученици упознају са начинима евидентирања свих финансијских трансакција једног предузећа, анализе и контроле тих трансакција, планирања економских догађаја …

У овим областима најважнији послови су:

 • послови рачуноводствене евиденције
 • комерцијални послови
 • банкарски послови
 • маркетиншки послови
 • послови службене коресподенције
 • статистички послови
 • послови вођења малих привредних субјеката

Могућности запослења:

Захваљујући стеченим компетенцијама ученици се, по завршетку школовања, могу запослити у фирмама следећих профила:

 • Предузећима која имају потребу за економским техничарима
 • Банкама
 • Рачуноводственим агенцијама
 • Ванпривредним субјектима (општине, судови, школе, домови здравља,…)

Наставак школовања:

Занимање економски техничар има велику проходност што се тиче наставка школовања, тако да је даље школовање могуће на:

 • Економском факултету
 • Правном факултету
 • Филозофском факултету
 • Филолошком факултету
 • Факултету политичких наука
 • Факултету организационих наука
 • Факултету за безбедност
 • Пољопривредном факултету
 • Учитељском и другим друштвеним факултетима
 • Разним високим пословним школама…

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

У оквиру подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, један од најзначајнијих и најпопуларнијих образовних профила је ветеринарски техничар. У нашој школи овај смер постоји од 1990. године и до сада је четворогодишње образовање завршило и звање ветеринарског техничара добило 22 генерацијe.

На овом смеру поред општеобразовних предмета, ученици у току четворогодишњег школовања обрађују и две групе стручних предмета и домена ветеринарске медицине. Прву групу чине обавезни стручни предмети: Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Фармакологија, Патологија, Хигијена и нега животиња, Епизоотологија, Породиљство, Болести животиња, Основи хирургије, Предузетништво и професионална пракса. Другу групу чине стручни изборни предмети: Патологија пчела, Козарство, Патологија риба, Спортско коњарство, Патологија егзотичних животиња, Добробит животиња, Хигијена намирница животињског порекла, Аграрни туризам и Кинологија.

За време школовања посебна пажња се обраћа на вежбе, практичну наставу и професионалну праксу, што се континуално спроводи од 1. до 4. разреда. Ови видови настве изводе се на школској економији где се чува више врста животиња (краве, овце, свиње…), постоје ветеринарска амбуланта и учионица у оквиру комплекса економије. Током школовања ученике упознајемо и са видовима праксе које не можемо да прикажемо на економији, а то постижемо захваљујући сарадњи са многим ветеринарским институцијама и организацијама које су у свом послу везане за ветеринарску медицину (Ветеринарска станица у Јагодини, Ветеринарска станица у Рековцу, Ветеринарско-специјалистички институт у Јагодини, Ветеринарска инспекција – Јагодина, Месна индустрија “Јухор” – Јагодина, Кинолошко друштво – Јагодина). Такође се сваке године планирају стручне посете специјализованим установама које су у вези са ветеринарском медицином (Сточарско-ветеринарски центар у Великој Плани, Кафилерија у Ћуприји, Зоолошки врт у Јагодини, Зоолошки врт у Београду, Природњачки музеј у Београду и наравно Факултет ветеринарске медицине у Београду). Сваке године се планирају и обиласци појединих сајамских манифестација (обавезна је посета Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду).

Могућности запослења:

Након завршене школе постоји читав низ фирми које имају потребу за ветеринарским техничарима :

Ветеринарске станице
Ветеринарске амбуланте
Ветеринарско-специјалистички институти
Ветеринарско-сточарски центри
Ветеринарске инспекција
Установама које се баве прерадом и производњом намирница и сировина животињског порекла (сви видови месне индустрије, млечна индустрија, козаре, кафилерије, установе специјализоване за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, погони за производњу сточне хране итд.)
Наставак школовања:

Занимање ветеринарски техничар има велику проходност што се тиче наставка школовања, тако да је даље школовање могуће на:

Факултету ветеринарске медицине
свим смеровима Пољопривредног факултета
већини смерова Природно – математичког факултета
Шумарском факултету
Медицинском факултету
многим смеровима Филозофског факултета
многим смеровима Филолошког факултета
Факултету физичке културе
Правном факултету
Економском факултету
Разним високим школама…

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ

Пољопривредни произвођач је стручњак у области ратарства, повртарства, цвећарства, воћарства, виноградарства, заштите биља, сточарства и пољопривредне технике. Циљ стручног образовања за овај образовни профил је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и приватним газдинствима.

Током школовања ученици стечена теоријска знања могу на примене на школској економији у оквиру практичне наставе предвиђене планом и програмом за овај профил. Овакав систем рада омогућава ученицима да се лакше запосле након завршене школе јер су овладали, поред теоријских и практичним знањима.

Сарадња професора и ученика се не завршава са завршеним школовањем јер професори прате рад бивших ученика за време њихових студија и након тога, помажући у тражењу посла и радним активностима.

* За ученике овог образовног профила смештај и исхрана у Дому ученика су бесплатни.

У овим областима најважнији послови су:

 • организација производње основних биљних врста
 • узгој, исхрана и нега домаћих животиња према најсавраменијим прописима за држање животиња
 • организација пољопривредне производње и њен пласман уз приципа предузетништва

Могућности запослења:

Захваљујући стеченим компетенцијама ученици се, по завршетку школовања, могу запослити у фирмама следећих профила:

 • Предузећа која се баве производњом и прометом пољопривредних производа
 • Пољопривредна апотека
 • Завод за пољопривреду
 • Приватни пластеник/стакленик
 • Сопствено домаћинство

Наставак школовања:

 • Пољопривредни факултет
 • Факултет ветеринарске медицине
 • Шумарски факултет
 • Факултет спорта и физичког васпитања
 • ПМФ – поједини смерови
 • Полицијска академија
 • Учитељски и други друштвени факултети
 • Високе школе: Пољопривредна, Економска, Педагошка, Шумарска,…